บริการของเรา (Our Services)

ให้บริการปรึกษากฎหมาย

ให้บริการปรึกษากฎหมาย

ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายและ ข้อมูลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ทำความเห็นกฎหมาย พร้อมเสนอแนะตรวจร่างสัญญาและแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะร่างสัญญาต่างๆ จัดส่งข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

รับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย

รับว่าความทั่วราชอาณาจักรไทย

รับว่าความทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา คดีเยาวชนและครอบครัว คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีภาษีอากร คดีปกครอง คดีล้มละลาย คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในชั้นศาลและนอกชั้นศาล

งานบริการด้านสัญญาและจดทะเบียนต่างๆ

งานบริการด้านสัญญาและจดทะเบียนต่างๆ

บริการร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ลงลายมือชื่อทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของหุ้นส่วนบริษัท

 สำนักงานสิทธิทนายความ (SITTHI LAW OFFICE)

สำนักงานสิทธิทนายความ (SITTHI LAW OFFICE)

สำนักงานสิทธิทนายความ เปิดดำเนินกิจการให้บริการทางด้านกฎหมาย โดยใช้วิชาชีพทนายความอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรม เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2532 โดยคำว่า “สิทธิ” ในชื่อสำนักงานสิทธิทนายความ แปลความหมายว่า “อำนาจอันชอบธรรม” มีนายปิ่นนคร ศรีจันทร์ เป็นหัวหน้าสำนักงาน

หัวหน้าสำนักงาน (Chief Executive Officer)

นายปิ่นนคร ศรีจันทร์ (Mr.Pinnakorn Srichan)
นายปิ่นนคร ศรีจันทร์ (Mr.Pinnakorn Srichan)
หัวหน้าสำนักงานและทนายความ (Chief Executive Officer)

ทีมงานกฎหมาย (Attorneys)

นางสาวปิยวรรณ ปัญญาเปียง (Ms.Piyawan Punyapieng)
นางสาวปิยวรรณ ปัญญาเปียง (Ms.Piyawan Punyapieng)
ทนายความ (Lawyer)
นายวิศรุต พานิช (Mr.Witsarut  Panit)
นายวิศรุต พานิช (Mr.Witsarut Panit)
ทนายความ (Lawyer)
นายธนันธรณ์ สุทาวัน (Mr.Thananthorn Sutawan)
นายธนันธรณ์ สุทาวัน (Mr.Thananthorn Sutawan)
ทนายความ (Lawyer)
นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ (Ms. Nattida Suwan)
นางสาวณัฐธิดา สุวรรณ (Ms. Nattida Suwan)
ทนายความ (Lawyer)

ลูกค้าของเรา

Cloud computing subscription model out of the box proactive solution.

สำนักงานสิทธิทนายความ
SITTHI LAW OFFICE

ข่าวประชาสัมพันธ์ (News)